Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 149
Video in druga učna gradiva
Oznake: vzgoja in izobraževanje;didaktika;kompetence;učno gradivo;učenje na daljavo;študijsko gradivo;
Gradivo za metodološko delavnico dne 10. 5. 2010 : razvoj naravoslovnih kompetenc
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: raziskovanje;raziskovalno delo;raziskovanje mladih;osnovna šola;
Usposabljanje za vodenje raziskovalnega dela učencev : od začetne opredelitve raziskovalnega problema do pisanja raziskovalnega poročila
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: učenje;učna samodisciplina;zavlačevanje;neugodje;srednješolci;
Zavlačevanje je poteza in/ali oblika vedenja, ki označuje posameznikovo odlašanje z dejavnostjo, ki bi jo moral narediti in se pri tem neprijetno počuti. V raziskavi smo v treh faktorjih učnega zavlačevanja želeli ugotoviti razlike med srednješolci glede na spol, izobraževalni program in učni uspeh ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;vrtci;zasebni vrtci;Murska Sobota;otroci;starši;diplomska dela;
V diplomskem delu z naslovom Zasebni vrtec Lavra Murska Sobota, se prvem delu posvečamo teoretičnim izhodiščem in zgodovini predšolske vzgoje v svetu in na Slovenskem ter nastanku in ustanavljanju predšolskih ustanov. V drugem delu smo posebej predstavili zasebne vrtce, njihovo vlogo in pomen; kdo s ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;osnovne šole;integracija;inkluzija;otroci s posebnimi potrebami;samozavedanje;evalvacija;identiteta;education;primary education;integration;inclusion;children with special needs;self-concept;awareness;evaluation;identity;
The present evaluation case study investigates the self-concept of the students from 7th grade in regular primary school. The study results indicate that, in comparison to their hearing peers, integrated students with a hearingimpairment have a lower academic and social self-concept, as well as a ge ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;učitelji;svetovanje;pedagoški proces;svetovalna služba;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Razredni učitelj in šolska svetovalna služba s teoretičnega vidika obravnava vlogo razrednih učiteljev, vlogo šolske svetovalne službe v šoli in njuno medsebojno sodelovanje. Teoretični del diplomskega dela tako zajema temeljne pojme in spoznanja izobraževalnega procesa, po ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: pedagogika;osnovne šole;učenci;bralna kompetenca;branje;motivacija;interes;zatopljenost;bralna gradiva;prosti čas;diplomska dela;
V teoretičnem delu smo se osredotočili na opredelitev pojma bralne motivacije ter prvine le-te. Osredotočili smo se na prvine notranje bralne motivacije, katero predstavlja bralna kompetenca ali lastna bralna učinkovitost, interes in zatopljenost. Pri prvinah zunanje bralne motivacije smo se osredot ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;sodobni pouk;osnovne šole;učitelji;domače naloge;diplomska dela;
Vloga domačih nalog naj bi se v procesu posodabljanja pouka močno spremenila. Domače delo ni več le golo ponavljanje in utrjevanje znanja, ampak mnogo več. Postalo je produktivnejše. Namen empiričnega dela diplomskega dela z naslovom "Vloga domačih nalog danes" je proučiti posredovanje, izvrševanje ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;znanje;preverjanje;ocenjevanje;osnovne šole;portfolio;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Portfolio kot oblika preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli predstavi portfolio v prvem delu s teoretičnega vidika, in sicer najprej s pregledom alternativnih oblik preverjanja znanja, nato z opredelitvijo portfolia, prikazom možnosti njegove uporabe ter predstavi ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: kvalitativno raziskovanje;kvantitativno raziskovanje;anketiranje;anketni vprašalniki;diplomska dela;
Vsaka akademska veda mora za oblikovanje sklepov in znanstvenih spoznanj imeti metodologijo. Za izdelavo in analizo podatkov uporabljamo različne metode, s pomočjo katerih preizkušamo, sprejmemo ali zavrnemo teorijo. Na področju družbenih ved sta se razvili dve osnovni tradiciji znanstvenega razisko ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 149
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: